ویژگی های اردوی مجازی ماح

 • دریافت دقیق و کامل برنامه ریزی و ریز برنامه از سوی مشاور
 • آموزش دقیق و کامل روش های مطالعه نوین
 • آموزش تمامی فنون و روش های تست زنی
 • بررسی منابع کمک درسی ویژه درصد های ۱۰۰
 • استفاده از mind map در مطالعه
 • دریافت همراهی و پشتیبانی
 • دریافت برنامه غذایی
 • هدفگذاری و تعیین دروس شاخص
 • تصحیح الگوی خواب
 • رفع خستگی مداوم
 • معرفی رشته ها و آگاهی بخشی در رابطه با هر رشته
 • بررسی و تعیین درصدهای هدف
 • صحبت و جلسات با اولیا
 • آرام سازی
 • مهندسی تراز
 • جمع بندی دروس پایه و دوازدهم
 • رفع نقاط ضعف
 • تقویت نقاط قوت
 • رسیدگی به مشکلات درسی
 • بررسی زیر گروه آموزشی
 • انگیزه بخشی
 • افزایش دقت و تمرکز
 • افزایش ضریب کیفیت پاسخ دهی
 • افزایش ضریب کیفیت یادگیری
 • بازسازی زمان
 • جلسات با روانشناس مجموعه