هزینه اردوی مجازی ماح

هزینه اردوی مجازی ماح

هزینه اردوی مجازی نوروزی در اردوگاه مجازی ماح مبلغ 375,000 تومان می باشد که برای دانش آموزانی که دربازه زمانی 10 تا 20 اسفند ثبت نام کنند دارای 20% تخفیف (یعنی مبلغ 300,000 تومان) می باشد.

.

.

.

کد تخفیف( از 10 تا 20 اسفند فعال می باشد) : H73IK6FVS8XJ