محل انتخاب رشته حضوری

دفتر انتخاب رشته مجموعه آموزش ماح باغی است در کنار کاخ سعدآباد برای رعایت پروتکل های بهداشتی

.