شمارش معکوس کنکور انسانی

ماراتن انسانی شروع شد ...

۳۱۵
روز
۲۳
ساعت
۱۸
دقیقه
۳۵
ثانیه

انتخاب رشته 9 گانه به روش ماح

.

متفاوت ترین انتخاب رشته

.

انتخاب رشته ای ازجنس تجریه و تخصص

.

بخاطر رعایت پروتکل های بهداشتی ظرفیت محدود است

بزن بریم
انتخاب رشته غیرحضوری 9گانه به روش ماح

انتخاب رشته غیرحضوری 9گانه به روش ماح

متفاوت ترین انتخاب رشته

.

انتخاب رشته ای ازجنس تجریه و تخصص

بزن بریم

طرح مشاوره ای گام آخر ACE

تیپ بندی سوالات نهایی زبــــان انگلیسی دوازدهم انسانی

تیپ بندی سوالات نهایی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

ماح؛ همراه دانش آموزان در همه آزمون های آزمایشی مطرح کشور

مشاوره آموزش حمایت

همراهان ماح